Rodzaje wartości nieruchomości

Na rynku nieruchomości funkcjonuje wiele wartości związanych z nieruchomościami. Wartość nieruchomości określa się w procesie wyceny, której dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

Najbardziej popularną z wartości nieruchomości jest wartość rynkowa. Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. Mówiąc wprost jest to najbardziej prawdopodobna kwota możliwa do uzyskania na rynku.

Wycena budynków magazynowych oraz przemysłowych

Rodzaje wartości nieruchomości

Poza wartością rynkową funkcjonuje wiele innych rodzajów wartości. Należą do nich m.in.: wartość odtworzeniowa, katastralna, bankowo-hipoteczna, godziwa, indywidulana, ubezpieczeniowa oraz dla wymuszonej sprzedaży.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

To wartość stanowiąca sumę wartości gruntu oraz jej części składowych z uwzględnieniem stopnia zużycia. Wartość tę określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego.

Wartość katastralna nieruchomości

Wartość katastralną nieruchomości ustala się na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości na obszarze danej gminy. Wartość nieruchomości reprezentatywnych określa się z wykorzystaniem cen transakcyjnych nieruchomości na obszarze gminy, a w przypadku braku dostatecznej liczby transakcji, na obszarze gmin sąsiadujących. Jej poziom jest zbliżony do wartości rynkowej, a określa się ją w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.

Wartość bankowo-hipoteczna

Wartość bankowo hipoteczna jest to oszacowana wartość, która w ocenie banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank hipoteczny. Polega na ostrożnej ocenie przyszłej zbywalności nieruchomości przy uwzględnieniu jej długoterminowych cech, normalnych warunków na rynku ogólnym i lokalnym, obecnego i alternatywnego użytkowania.

Wartość godziwa

Określa, za ile dany składnik aktywów może być wymieniony w drodze transakcji rynkowej. Dotyczy stron zainteresowanych, dobrze poinformowanych i niepowiązanych ze sobą.

Wartość indywidulana

Ustala się ją dla konkretnego inwestora lub całej grupy inwestorów, mających konkretne wymagania inwestowania i planujących wykorzystać nieruchomość w określonym celu inwestycyjnym. Wartość indywidualna lub też inwestycyjna określana jest na podstawie założeń wskazanych przez konkretnego inwestora lub grupę inwestorów, dotyczących m.in. ich wymagań lub zamierzeń w zakresie rozwoju nieruchomości, w tym sposobu zarządzania, stawek czynszu, poziomu pustostanów, warunków finansowych oraz stopy zwrotu zainwestowanego kapitału.

Wartość ubezpieczeniowa

Ustala się ją dla przedmiotu ubezpieczenia i oznacza ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe na nieruchomości z przyczyn określonych w umowie ubezpieczeniowej.

Wartość dla wymuszonej sprzedaży

Jest kwota pieniężna, którą można otrzymać z tytułu sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją konieczności sprzedaży.

© Agnieszka Siekanko Rzeczoznawca Majątkowy, ul Brzozowa 3, 61-429 Poznań, tel: +48 502 653 803

Polityka prywatności